Сърбия

  самолетени билети
Поръчайте самолетен билет до град в Сърбия

 

Географско разположение: Страната е разположена на Балканския полуостров. Граничи (в км) с Унгария - 166, Румъния - 544, България - 341, Македония - 232, Албания - 310, Хърватско - 236 и Босна и Херцеговина - 549, Черна гора - 132. Площта и е 88.4 хил. кв. км, от които Сърбия - 56 хил. кв. км, Косово и Метохия - 10.9 хил. кв. км, Войводина - 21.5 хил. кв. км. Северните части на страната са равнини, заемат южната част от Среднодунавската равнина, а останалата територия е заета от ниски и средно високи планини - Повлен, Беляница, Златибор, Чемерна, Копаоник, Сува планина, граничните Шар планина и Кораб планина с най-висок връх Черни - 2 764 м.

Климат - умереноконтинентален, по крайбрежието - средиземноморски. Средните температури за януари са от -3 до 9 градуса Сº, за юни - от 18 до 25 градуса Сº. Валежи - 400-800 мм в Среднодунавската равнина, до 1500 мм по крайбрежието и високите части. Главни реки - Дунав, Сава, Тиса, Морава, Дрина. Растителност - горите, предимно широколистни, заемат 30 % от територията на страната.

Население - 10 100 хил. жители, от които в Сърбия - 6 120 хил. ж., Косово и Метохия - 1 960 хил. ж., Войводина - 2 020 хил. ж. Гъстота - 114.25 жит. на кв. км.

Естествен прираст - 4.5. Средна продължителност на живота - мъже - 70 години, жени - 75 години.

Официален език - сръбски. Други използвани езици - албански, унгарски.

Столица - Белград (1 170 хил. ж.). По-големи градове - Нови Сад (230 хил. ж.), Ниш (200 хил. ж.), Крагуевац (180 хил. ж.), Прищина (170 хил. ж.), Суботица (100 хил. ж.).

Административно деление - два, влизащи в състава на Сърбия, автономни края - Косово и Метохия (главен град Прищина) и Войводина (главен град Нови Сад). Републиката се дели на общини.

Държавно устройство - съюзна държава начело с президент, избиран за 4 години. Висш законодателен орган - Скупщина, състояща се от две палати - Долна (138 депутата) и на републиките (40 депутата), избирани за 4 години. Изпълнителна власт - правителство.

Парична единица - динар (YD) = 100 лири

Стопанство - индустриално-аграрна страна в тежка икономическа криза вследствие на международните икономически санкции. Страната има значителни запаси от полезни изкопаеми - руди на цветни метали, хромити, въглища, нефт, олово, цинк. Развита е черна и цветна металургия, машиностроене, химическа, целулозно-хартиена, текстилна и хранително-вкусова промишленост. Селско стопанство - основни култури - пшеница, царевица, слънчоглед, захарно цвекло, коноп, зеленчуци, плодове, лозя. Животновъдство - едър рогат добитък, свине, овце.

Транспорт - шосета - 63 хил. км от тях 29 хил. км асфалтирани; ж.п. линии - 3,4 хил. км. Главни речни пристанища - Белград, Земун, Нови Сад.

Туризъм - добра инфраструктура, но поради събитията в Косово и икономическите санкции не се развива.

От София до Белград - 329 кмсамолетени билетиПоръчайте самолетен билет до град в Сърбия